Tag Archives: Frand Rodenburg

Congres GroenkapitaalNH op 11 februari 2015

16 feb

Eend-8-op-100-pxCongresDe-eendenkooi-en-de-bedrijven
Samen met 44 andere natuurinitiatieven was de eendenkooi van Ruigoord op woensdag 11 februari aanwezig op het congres GroenkapitaalNH.nl. Met dit congres wilde de provincie Noord-Holland een aanzet geven om het tij van de afnemende biodiversiteit te keren. De natuurpartners van de provincie tekenden tijdens het congres een verklaring waarin zij de provincie oproepen samen met hen de natuur te versterken. Een jury en de bezoekers van het congres kenden ‘de gouden roerdomp’ toe aan het meest aansprekende initiatief om biodiversiteit te stimuleren.

Initiatieven van de Amsterdamse HavenFrans-geeft-uitleg-bij-de-film-over-de-eendenkooi
Namens het Amsterdamse Havenbedrijf waren de eendenkooi van Ruigoord en de biodiversiteitsprojecten aanwezig. De eendenkooi neemt ook deel in deze pilot, niet alleen door de aanleg van de kooi, maar ook door bijvoorbeeld vleermuizen maximale ruimte te geven, de oevers ecologisch aan te leggen en een orchideeënveld aan te leggen. Samen met de toenemende mogelijkheden voor tijdelijke natuur hebben de vele hectares van het havengebied een echte impact op de biodiversiteit in Noord-Holland.

Gouden Roerdomp

foto: prov NH

foto: prov NH

Noord-Hollands Gedeputeerde Jaap Bond reikte de prijs voor het meest aansprekende initiatief uit aan biologische bollenboer John Huiberts. Die pakt het op zijn bedrijf in St. Maartensbrug anders aan. Hij bestrijdt ziektes en plagen met een gezonde bodem, ploegt de grond niet meer om en geeft akkerranden meer ruimte. Daardoor is in die randen meer plaats voor de natuurlijke vijanden van schadelijke dieren.

Meer informatie is te vinden op: http://www.noord-holland.nl/web/Projecten/Groen-Kapitaal.htm en op www.groenkapitaalNH.nl (op moment van publicatie was de site uit de lucht, maar wellicht is dat tijdelijk)

Controle van het Hoogheemraadschap- 21 februari 2014

21 feb

Eend 12 zw op 100Frans Rodenburg had op 18 februari een afspraak met Michèle Heidinga-Van den Berg, van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Zij kwam controleren of de eendenkooi wel aan de ‘waterbergings’voorwaarden van het Hoogheemraadschap voldeed.

Waarborging van vrije doorstromingLis-en-riet-uit-de-schouwsloot-graven
Michèle Heidinga-van den Berg is toezichthoudster en Buitengewoon OpsporingsAmbtenaar (BOA) in dienst van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Dat zorgt, heel kort gezegd, voor bescherming tegen het water, voor schoon water en mede voor de juiste (grond)waterstand. Michèle werkt daar sinds 2007. Op de eendenkooi moest zij beoordelen of het ontwerp van de kooiplas, met bijbehorende watergangen, voldoende vrije waterdoorstroming heeft. Belangrijk onderdeel daarvan is of de duikers en bypass-sloot vrij zijn van slib en waterplanten. In het jargon heet dat ‘de najaarsschouw’.

Jaarlijkse controle
Het bleek gelukkig allemaal in orde. In het toekomstig onderhoudsplan voor de kooilocatie is het periodiek schoonmaken van de duikers in de dammen een vaste klus voor de jongens van Herstelling/School2Work. Michèle komt in ieder geval jaarlijks controleren of deze werkzaamheden, vóór 1 november, naar behoren zijn uitgevoerd.veel-bebouwing-rondom-de-kooi-maakt-waterberging-noodzakelijk

Waterberging is basisfunctie
Voor ons gaat het om de eenden, maar een belangrijke ‘technische’ functie van de eendenkooi is het waterbergend vermogen. Dat vloeit voor het Havenbedrijf voort uit de waterbergingsverplichting die is neergelegd in het plan voor het Atlaspark. De kooi, en andere plekken in de omgeving, zijn zo ingericht dat ze voor een langere tijd overtollig regenwater kunnen vasthouden. Dat regenwater zorgt, omdat het na een bui heel snel van gebouwen en (parkeer)terreinen afstroomt, anders voor wateroverlast.

Verschillende ‘soorten’ waterMichele bij de zuidelijke duiker, de Golfclub op de achtergrond
Er is echter ook ander water in de omgeving. Dat is brak ‘kwelwater’, dat o.a. door ondergrondse druk uit het Noordzeekanaal komt. Het geborgen regenwater verdunt het zoute kwelwater, wat weer gunstig is voor de diversiteit van flora en fauna. Die diversiteit, met verschillende waterstanden, bodemsamenstellingen en gebruiksfuncties, maakt de ruime omgeving waarin de eendenkooi ligt, zeer interessant voor iemand met de expertise en vakkennis van Michèle.