Tag Archives: Havenbedrijf Amsterdam

Congres GroenkapitaalNH op 11 februari 2015

16 feb

Eend-8-op-100-pxCongresDe-eendenkooi-en-de-bedrijven
Samen met 44 andere natuurinitiatieven was de eendenkooi van Ruigoord op woensdag 11 februari aanwezig op het congres GroenkapitaalNH.nl. Met dit congres wilde de provincie Noord-Holland een aanzet geven om het tij van de afnemende biodiversiteit te keren. De natuurpartners van de provincie tekenden tijdens het congres een verklaring waarin zij de provincie oproepen samen met hen de natuur te versterken. Een jury en de bezoekers van het congres kenden ‘de gouden roerdomp’ toe aan het meest aansprekende initiatief om biodiversiteit te stimuleren.

Initiatieven van de Amsterdamse HavenFrans-geeft-uitleg-bij-de-film-over-de-eendenkooi
Namens het Amsterdamse Havenbedrijf waren de eendenkooi van Ruigoord en de biodiversiteitsprojecten aanwezig. De eendenkooi neemt ook deel in deze pilot, niet alleen door de aanleg van de kooi, maar ook door bijvoorbeeld vleermuizen maximale ruimte te geven, de oevers ecologisch aan te leggen en een orchideeënveld aan te leggen. Samen met de toenemende mogelijkheden voor tijdelijke natuur hebben de vele hectares van het havengebied een echte impact op de biodiversiteit in Noord-Holland.

Gouden Roerdomp

foto: prov NH

foto: prov NH

Noord-Hollands Gedeputeerde Jaap Bond reikte de prijs voor het meest aansprekende initiatief uit aan biologische bollenboer John Huiberts. Die pakt het op zijn bedrijf in St. Maartensbrug anders aan. Hij bestrijdt ziektes en plagen met een gezonde bodem, ploegt de grond niet meer om en geeft akkerranden meer ruimte. Daardoor is in die randen meer plaats voor de natuurlijke vijanden van schadelijke dieren.

Meer informatie is te vinden op: http://www.noord-holland.nl/web/Projecten/Groen-Kapitaal.htm en op www.groenkapitaalNH.nl (op moment van publicatie was de site uit de lucht, maar wellicht is dat tijdelijk)

Beschoeiing en andere oeverproblemen en -oplossingen; exoten op de eendenkooi – 4 december 2014

4 dec

Muskusrat--tekeningNa het verzagen van de eik in het Amsterdamse bos vordert het maken en plaatsen van de beschoeiing van de eerste vangpijp gestaag. Daar blijft de oever gegarandeerd tientallen jaren goed. In de rest van de kooiplas staat de oever bloot aan allerlei aanvallen; van weer, wind en een te goed ge-integreerde vreemdeling.

Beschoeiing gaat doorFrans-plaatst-beschoeiing
Ondanks het koude weer van de afgelopen tijd gaat het beschoeien van de vangpijp door. Frans Rodenburg gaat zelf regelmatig ook aan de slag om de snelheid er een beetje in te houden. De door de deelnemers gemaakte planken moeten netjes in het ijskoude water aan de paaltjes worden vastgemaakt.

Onwelkome exoot
De muskusrat is, ondanks zijn naam, geen echte rat. Hij komt pas vanaf het begin van de 20ste eeuw in Europa voor, toen hij door de mens uit Noord Amerika werd ingevoerd o.a. voor de pelsfokkerij. muskusrat-in-Noord-Amerika‘Ondatra Zibethicus’, zoals zijn Latijnse naam luidt, heeft een kop-romplengte van 25 à 40 cm en een afgeplatte (zwem)staart van zo’n 19 tot 28 cm lang. Hij kan een gewicht bereiken tot 1700 gram en is daarmee vier keer zo zwaar als de bruine rat. Op zich is het een mooi en sympathiek dier, ware het niet dat deze riet- en planteneter zijn hol het liefst in opstaande walkanten (en dus ook dijken) graaft. Met name in ons veenweide- en dijkgebied voelt hij zich heel erg thuis. Een volwassen muskusrat verzet wel 13 kruiwagens (1 kuub) grond per jaar. Je kunt je voorstellen dat dat gevaarlijke verzakkingen van dijken en waterkeringen tot gevolg kan hebben. En omdat hij geen natuurlijke vijanden heeft moét de mens wel ingrijpen; je kunt ook té goed ge-integreerd zijn.

PreventiefRon-Koopmans-aan-het-werk-op-de-kooi-
Ron Koopmans is professioneel muskusrattenvanger in dienst van het waterschap van Rijnland. Hij vangt de knagertjes d.m.v. metalen klemmen die hij vlak onder het wateroppervlak, in de wallenkant, direct voor de ingang van een rattenhol plaatst. Als een van de bewoners de klem passeert slaat deze dicht en is de rat op slag dood. Ron vangt in zijn hele werkgebied (bijna 900 km watergangen), jaarlijks zo’n 100 tot 120 stuks ratten. Het is daarom opvallend dat hij op de eendenkooi binnen twee dagen zeven stuks heeft weten te verschalken! Omdat de muskusrat zich ook nog eens snel voortplant (twee, soms drie nesten, van vijf tot zeven jongen, per jaar), probeert het waterschap actief de populaties zo klein mogelijk te houden. En Ron legt uit dat je er zo snel mogelijk bij moet zijn, omdat het anders helemaal uit de hand loopt. Het plaatsen van zoveel mogelijk beschoeiing zal daarom in de toekomst zeker helpen te voorkomen dat meer ratten hier hun holen kunnen gaan maken.

Recept voor de feestdagen
Nu is de muskusrat ook wel bekend van de Vlaamse menukaart, onder de naam van ‘waterkonijn’. Als seizoensgerecht in de herfst en oogstmaanden, in een stoofschoteltje, gesudderd in bokbier met pruimen, schijnt het heerlijk te zijn. Wat ons betreft is dat voor de komende feestdagen een aanrader; weer eens wat anders dan eendenbout.Controle van het Hoogheemraadschap- 21 februari 2014

21 feb

Eend 12 zw op 100Frans Rodenburg had op 18 februari een afspraak met Michèle Heidinga-Van den Berg, van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Zij kwam controleren of de eendenkooi wel aan de ‘waterbergings’voorwaarden van het Hoogheemraadschap voldeed.

Waarborging van vrije doorstromingLis-en-riet-uit-de-schouwsloot-graven
Michèle Heidinga-van den Berg is toezichthoudster en Buitengewoon OpsporingsAmbtenaar (BOA) in dienst van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Dat zorgt, heel kort gezegd, voor bescherming tegen het water, voor schoon water en mede voor de juiste (grond)waterstand. Michèle werkt daar sinds 2007. Op de eendenkooi moest zij beoordelen of het ontwerp van de kooiplas, met bijbehorende watergangen, voldoende vrije waterdoorstroming heeft. Belangrijk onderdeel daarvan is of de duikers en bypass-sloot vrij zijn van slib en waterplanten. In het jargon heet dat ‘de najaarsschouw’.

Jaarlijkse controle
Het bleek gelukkig allemaal in orde. In het toekomstig onderhoudsplan voor de kooilocatie is het periodiek schoonmaken van de duikers in de dammen een vaste klus voor de jongens van Herstelling/School2Work. Michèle komt in ieder geval jaarlijks controleren of deze werkzaamheden, vóór 1 november, naar behoren zijn uitgevoerd.veel-bebouwing-rondom-de-kooi-maakt-waterberging-noodzakelijk

Waterberging is basisfunctie
Voor ons gaat het om de eenden, maar een belangrijke ‘technische’ functie van de eendenkooi is het waterbergend vermogen. Dat vloeit voor het Havenbedrijf voort uit de waterbergingsverplichting die is neergelegd in het plan voor het Atlaspark. De kooi, en andere plekken in de omgeving, zijn zo ingericht dat ze voor een langere tijd overtollig regenwater kunnen vasthouden. Dat regenwater zorgt, omdat het na een bui heel snel van gebouwen en (parkeer)terreinen afstroomt, anders voor wateroverlast.

Verschillende ‘soorten’ waterMichele bij de zuidelijke duiker, de Golfclub op de achtergrond
Er is echter ook ander water in de omgeving. Dat is brak ‘kwelwater’, dat o.a. door ondergrondse druk uit het Noordzeekanaal komt. Het geborgen regenwater verdunt het zoute kwelwater, wat weer gunstig is voor de diversiteit van flora en fauna. Die diversiteit, met verschillende waterstanden, bodemsamenstellingen en gebruiksfuncties, maakt de ruime omgeving waarin de eendenkooi ligt, zeer interessant voor iemand met de expertise en vakkennis van Michèle.